İcra İflas Hukuku

İcra Takipleri Çek Senet Fatura ve Diğer Adi Alacakların İcra Müdürlükleri nezdinde takip ve tahsilat işlemleri Avukatlarca takip edilmektedir.
 

İhtiyati haciz ve ihtiyati hacze itiraz  hususları doğrultusunda malını kaçıran veya saklayan borçlulara karşı işlemler yapılmaktadır. Borçlunun mal kaçırmasına fırsatı olmadan acele alınan bir mahkeme kararı ile tebligatsız olarak haciz işlemleri yürütülmektedir.Menfi tespit ve istirdat davaları; borcunuz olmayan bir parayı ödemek zorunda kaldıysanız ya da ödemeye zorlanıyorsanız menfi tespit veya istirdat davaları bu hususta açılması gerekli olan davalardır.

İmzaya ve borca itiraz; senetteki imzalar borçluya ait değilse; veya borç ödenmiş mahsuplaşılmış vs ancak alacaklı kötü niyetli olarak alacağı takibe koydu ise; açılabilecek davalardır.

İhalenin feshi ; icra yoluyla satılan mallara ilişkin ihalelerdeki hukuka aykırı durumlara çözüm üretecek davalardır.İcra Ceza Mahkemeleri davaları 
İflasın ertelenmesi davaları  


image
loader